Taking too long? Close loading screen.

TOMISLAV TERI: GLAVNI TAJNIK OPĆEG SINDIKATA MUP-A

121

Nitko u preustroju neće izgubiti posao, niti ostati neraspoređen

1 / 2

Objavljeno 14. siječnja, 2017.

Prema onome što piše na web-portalu policija.hr, u MUP-u RH evidentirano je čak osam sindikata, od Nacionalnog sindikata policije preko Općeg sindikata MUP-a RH do Sindikata policijskih službenika.

O problematici sindikata u policiji, pregovorima i dogovorima s Vladom i drugim važnim stvarima, razgovarali smo s Tomislavom Terijem, glavnim tajnikom Općeg sindikata MUP-a.

Čemu takav kvantitet, je li takvo grupiranje opravdano, odražava li se to na kvalitet, odnosno na efikasno djelovanje sindikalnih udruga, ili svako djeluje unutar vlastitih interesa? Postoji li uopće neka konkretna suradnja i na kojim pitanjima?

– Dosadašnja praksa bivših ministara svodila se samo na komunikaciju s reprezentativnim sindikatima (SPH, NSD MUP-a i SDLSN), te se zato u javnosti stvaralo mišljenje kako se samo oni zalažu za prava policijskih službenika i sudjeluju u donošenju prijedloga za poboljšanje rada MUP-a. Da su stvarno svojim radom dovoljno učinili na poboljšanju standarda zaposlenika u MUP-u i poboljšanju uvjeta rada, zakona i dr., tada ne bi bilo potrebe za osnivanjem novih sindikata. Nezadovoljstva njihovim dosadašnjim radom rezultiralo je osnivanjem OS MUP-a, kao i ostalih novih sindikata, što je dovelo do činjenice da stvarno sada unutar MUP-a djeluje osam sindikata. Dolaskom na čelo MUP-a ministra Vlahe Orepića, kao i novog ravnatelja Marka Serdarevića, situacija se bitno i pozitivno promijenila, odnosno da unutar MUP-a nema i ne smije biti podjele na reprezentativne i nereprezentativne sindikate, a osobito ta podjela ne smije dolaziti od strane samog čelnika i odgovornih osoba u MUP-u, s čim se i sam ministar složio.

Zbog takvog pozitivnog stava počeli smo suradnju s dijelom nereprezentativnih sindikata – Nezavisni sindikat policijskih službenika i namještenika RH, Sindikat kriminalističke policije, Sindikat policijskih službenika, Sindikat službenika MUP-a – koji djeluju konstruktivno s konkretnim prijedlozima za poboljšanje zakonskih i podzakonskih propisa ne samo radi poboljšanja stanja u MUP-u, nego i bolje komunikacije s drugim sindikatima koji djeluju po drugim segmentima društva u cjelini. Naime, OS MUP-a član je Matice Hrvatskih sindikata, reprezentativne udruge više razine, te na taj način u sinergiji djelujemo na poboljšanju ne samo standarda i prava zaposlenika, nego i prezentaciji MUP-a kao institucije koja je potrebna društvu ne samo kao represivni dio, već kao konstruktivni dio društva u cjelini. Naravno da možemo zajednički djelovati samo sa sindikatima koji imaju konstruktivne prijedloge, a ne da se sindikalni rad svodi samo na kritiziranje bez konkretnih prijedloga za poboljšanja u suradnji s MUP-om i drugim institucijama. To što smo prema broju članova najveći od nereprezentativnih sindikata ne daje nam za pravo da bismo druge nereprezentativne sindikate smatrali manje važnima, nego se komunikacija mora svoditi na ravnopravnost u suradnji.

NEKI DODACI NA PLAĆU I DO 40 %

Vlaho Orepić već je gotovo godinu dana na funkciji ministra unutarnjih poslova, kako ocjenjujete njegov rad i kakvi su odnosi ministra sa sindikatima?

– Na sastancima s ministrom usuglasili smo se da je, kao što sam i naveo, potrebno poboljšati standard policijskih službenika i namještenika. I sam ministar potvrdio je da je policajac na dnu društvene ljestvice i da će se truditi promijeniti takvo stanje, a na tragu toga uskoro će predložiti da se policijskim službenicima s najnižim koeficijentom 0,8 izvrši korekciju s povećanjem na 0,85 i da će činiti sve što je u njegovoj moći da se poveća standard svim zaposlenicima MUP-a. Naše mišljenje ja da bi policijski službenici koji neposredno obavljaju poslove na terenu trebali kao osnovni koeficijent imati prosjek plaće u RH, kao i povećati osnovne koeficijente državnim službenicima, zaposlenicima u MUP-u koji neposredno pružaju usluge građanima.

No, postavlja se pitanje kako i na koji način to financirati iz sredstava koje su državnim proračunom namijenjena za plaće u MUP-u?

– Odgovor je vrlo jednostavan. Smatram da je preveliki broj sistematiziranih radnih mjesta s visokim koeficijentima i dodacima na plaću i do 40 % za zaposlenike koji godinama rade samo u uredima i zaboravili su što znači raditi temeljni policijski posao u svim vremenskim uvjetima, izlagati se neposrednoj opasnosti, raditi po noći, u smjenama, vikendima itd. To se naravno ne odnosi na neposredne izvršitelje kao što su kriminalistički službenici, detektivi, kontakt-policija, ili rad u operativnim dežurstvima. Previše je onih koji “nešto planiraju”, “nadziru”, koji su sami sebi “šefovi”, ili rukovode s nekoliko službenika u policijskim upravama. Smatramo da je previše “posrednika” između policijskih postaja u komunikaciji s Ravnateljstvom policije i MUP-om, jer komunikacija mora ići preko policijskih uprava, a posao se opet prosljeđuje policijskim postajama. Takav način organizacije rada u mnogim slučajevima otežava brzo i kvalitetno provođenje kriminalističkih istraživanja i dr.

PROMJENE SU NEIZBJEŽNE

Postoje li otpori prema promjenama, reorganizaciji MUP-a?

– Činjenica je da prema takvom stavu postoje izuzetno veliki otpori, jer bi “nestala” dobro plaćena, ali ne baš prijeko potrebna radna mjesta s visokim koeficijentima, dodacima i plaćama. Dolaskom Vlahe Orepića na mjesto ministra konačno je došlo do izravne i razumljive komunikacije s ministrom, kabinetom ministra, glavnim ravnateljem i svim ostalim dužnosnicima u Ravnateljstvu policije. Isto tako za napomenuti je da je poboljšana komunikacija s načelnicima policijskih uprava, naravno ne svima. Ministar je svjestan činjenice da ljudi zaziru od promjena, pa čak ako one vode prema boljem i pravednijem sustavu, i da se stavlja na raspolaganje isključivo struci koja ga treba koristiti kao alat u što većoj mogućoj mjeri pri provedbi reorganizacije i depolitizacije policije. Evidentno je da će ovaj put biti žuljevit i da će biti pritisaka sa svih strana kojima će se oduprijeti, stoga traži pomoć i zajedništvo sa sindikatima te iskren i partnerski odnos na tom putu. Reorganizacija će se provoditi postupno, pažljivo i u konsenzusu sa sindikatima i policijskim službenicima te uz stručnu i javnu raspravu, jer sadašnje stanje je neodrživo s obzirom na preveliki broj rukovodećih radnih mjesta naspram broja policijskih službenika koji neposredno provode policijske poslove i primjenjuju policijske ovlasti, a ono što je najvažnije nitko u preustroju neće izgubiti posao niti ostati neraspoređen.

SURADNJA I KOMUNIKACIJA

Kakvu zapravo reorganizaciju MUP-a treba provesti, koja bi zadovoljila sve uposlene i naravno bila u korist građana?

– Kao prvi segment reorganizacije bit će reorganizacija Uprave kriminalističke policije i jačanje PNUSKOK-a kojem je nužan mnogo bolji i jači organizacijski sustav popunjen sa stručnim i motiviranim kadrom, a koji bi se trebao baviti isključivo najsloženijim oblicima kriminaliteta s naglaskom na korupciju koja je rak-rana hrvatske. Reorganizaciju MUP-a treba provesti baš na takav način. Je li potrebno drastično smanjiti broj policijskih uprava? Smatramo da ne, i da se u to treba uključiti i lokalna samouprava, ali tom prilikom treba imati u vidu postoji li baš u svakoj policijskoj upravi, bez obzira na to koliko ih bude, potreba za svim službama i odjelima, ili bi se određene službe i odjeli mogli ubjediniti za više policijskih uprava koje zemljopisno gravitiraju i nisu teritorijalno prevelike, tako da se može iz jedne uprave učinkovito obavljati posao i u susjednoj upravi. Na taj način mogao bi se ujediniti kvalitetan kadar i raditi složenije poslove na razini samih policijskih uprava. Dakle, smatram da je to što sam naveo temeljni posao sindikata i svrha sindikalnog organiziranja – suradnja i komunikacija u cilju poboljšanja rada MUP-a, plaća zaposlenika i zadovoljnih građana, koji u konačnici to i plaćaju, i dužni smo im to na najbolji mogući način vratiti. MUP nije osmišljen kao represivni aparat nego kao “servis građanima”, bez obzira na to što netko misli da je to samo fraza.

Razgovarao: Darko JERKOVIĆ

Izvor : Glas Slavonije